Tag: เสี่ยงสูง

โรคหัวใจ

โรคหัวใจ เป็นอันตรายอย่างมากสัญญาณที่เรียกว่ามีความอันตรายสูง ที่เราต้องมีวิธีการดูแลตัวเอง เพื่อที่ห่างไกลจากโรคแบบนี้ ที่อัตราการเสียชีวิตในประเทศไทยเป็นมากกันนั่นเอง เราต้องมีการดูแลตัวเองด้วย ซึ่งเฉลี่ยคนที่เสียชีวิตมากถึงวันละร้อยกว่าคนในหนึ่งวัน ที่เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงจากกระทรวงสาธารณสุข ที่มีปัจจัยเสี่ยงอยู่ในทุกช่วงเวลาของอายุ โดยคนที่เสี่ยงมากขึ้นคือคนที่มีอายุ 40 กว่าขึ้นไป โรคและอาการจะเป็นและเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นมากในช่วงอายุของผู้ชายที่จะเป็นมากกว่าผู้หญิง ที่มันทำให้อาการนั้นรุนแรงมากขึ้น ถ้ากว่าไม่ได้ทำการรักษาอย่างเร่งด้วนและมีความเคร่งครัดอย่างมาก…