Tag: มะเร็งไต

มะเร็งไตในเด็ก

มะเร็งไตในเด็ก เป็นปัญหาหาสุขภาพที่เราต้องรู้เท่าทัน เพราะลูกน้อยอาจจะเกิดปัญหาได้ไม่รู้ตัว ที่เกิดขึ้นได้ในเด็ก ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นการที่เซลล์มะเร็งมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติไปจากเดิม มีการเติบโตในไตข้างซ้ายหรือขวา หรือจะเป็นทั้งสองข้าง แต่ส่วนมากแล้วจะเกิดในข้างเดียว ทำให้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์ตามมา จะพบได้ชัดเจนคืออาการท้องบวม โดยก้อนเซลล์ที่อันตรายนี้ เป็นมะเร็งไตที่พบได้ในเด็ก ประมาณอายุ 3 ปี…