Tag: ภูมิแพ้อากาศ

ภูมิแพ้อากาศ

ภูมิแพ้อากาศ เป็นปัญหาที่ใครได้ยินต่างจะรู้สึกและคุ้นเคยกับโรคนี้เป็นอย่างดี ที่มองไปรอบๆตัวจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเผชิญกับโรคนี้อยู่ ในทางการแพทย์กล่าวว่า สามารถเรียกโรคนี้อีกอย่างได้ว่า จมูกอักเสบจากภูมิแพ้ เป็นการที่เนื้อเยื่อบริเวณของจมูก ได้มีการอักเสบขึ้นมา เมื่อในส่วนของภูมิคุ้มกันนั้นได้มีการไปตอบสนองต่อทางด้านสารต่างๆที่เป็นระบบภูมิแพ้ในอากาศ จะทำให้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น จนต้องไม่ละเลยถึงโรคนี้กัน เกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย ถึงไม่ได้อันตรายจนทำให้เสียชีวิตได้ แต่ต้องระวังกันเป็นพิเศษ ไม่เช่นนั้นคุณภาพชีวิตของคุณจะแย่ตามไปด้วย  อาการและสาเหตุของ…

ภูมิแพ้อากาศ

ภูมิแพ้อากาศ เกิดขึ้นได้ง่ายมากในปัจจุบันนี้ ที่เราต้องรู้เท่าทันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด โดยเราจะสามารถจะเรียกกันอีกชื่อได้ว่าจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ที่มันทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเปลี่ยนไปจากเดิม แล้วมีปฏิกิริยาในการตอบสนองต่อสารในอากาศด้วย ที่ไม่ว่าจะเป็นเกสรดอกไม้ ควันบุหรี่ สารเคมี และอื่นๆอีกมาก โดยโรคนี้จะไม่อันตรายที่เสี่ยงจนถึงชีวิตถ้าไม่เกิดโรคที่แทรกซ้อนตามมา ซึ่งการที่เผชิญกับโรคนี้ทำให้คุณภาพของผู้ป่วยแย่ลงได้มาก จนทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม แล้วเกิดปัญหาตามมาในภายหลังตามมา ซึ่งพบว่าแนวโน้มในผู้ป่วยจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว ทำให้เราต้องรู้ถึงอาการ…