Tag: ภาวะเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด

ภาวะเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด

ภาวะเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด ในสุภาพสตรี นอกจากรอบประจำเดือนตามปกติ และน้ำคาวปลาหลังคลอดแล้ว ภาวะเลือดออกจากช่องคลอดถือว่าเป็นความผิดปกติ เช่นการมีประจำเดือนเป็นระยะเวลาเกิน 7 วัน และมีประจำเดือนในปริมาณที่มากจนผิดปกติ การมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ การมีเลือดออกนอกเหนือจากรอบประจำเดือน ควรได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ทางสูติ-นรีเวช ภาวะเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด จึงมีวิธีการดูแลที่สำคัญ ผู้หญิงทุกคนควรให้ความใส่ใจอย่างมากเนื่องจากเป็นสัญญานเตือนภัย ที่บ่งบอกถึงความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี…