Tag: ภาวะลำไส้แปรปรวน

ภาวะลำไส้แปรปรวน

ภาวะลำไส้แปรปรวน เป็นภาวะที่เกิดขึ้นแล้วอันตรายมีความเสี่ยงถึงชีวิตเลยทีเดียว ที่เราต้องรู้ให้เท่าทันกับอาการที่เกิดขึ้นให้ได้ อีกทั้งยังมีสาเหตุ และแนวทางการของการที่จะป้องกันที่จะมาแนะนำให้กับทุกคนได้รู้ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาสของสุขภาพต่างๆที่จะตามมาได้ในอนาคต โดยในทางความหมายทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เราอาจจะเรียกกันอีกชื่อหนึ่งคือไอบีเอส จะมีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่าย อาจจะท้องเสีย แน่นท้อง ไม่สบายท้อง ท้องผูก แนวโน้มของที่เกิดมากจะเป็นเพศหญิงจะเกิดขึ้นบ่อยมกกว่าผู้ชาย ที่มีอายุตั้งแต่ 40…