Tag: ปัญหาสุขภาพเรื้อรัง

ภูมิแพ้ขึ้นตา

ภูมิแพ้ขึ้นตา เป็นปัญหาสุขภาพที่เกิดได้กับทุกคน ที่ต้องระวัง ถ้าหากว่าเกิดขึ้นมาแล้วจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิต ที่ไม่มีใครอยากให้เกิด ในทางการแพทย์ได้กล่าวว่า เป็นการอักเสบขึ้นที่ดวงตา มีการทำปฏิกิริยาสารต่างๆ จนทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามมาได้ เช่น เกสรดอกไม้ ฝุ่นละออง ขนสัตว์ มลพิษตางๆ ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดที่เยื่อบุตา เนื่องจากว่าในส่วนนี้มีหน้าที่ในการป้องกันสิ่งที่อันตรายและแปลกปลอมเข้ามาในดวงตา…