Tag: ทอนซิล

นิ่วทอนซิล

นิ่วทอนซิล เป็นภาวะที่เราต้องไม่รู้เท่าทันให้ได้ โดยจะเกิดได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นการที่แบคทีเรียมีการรวมตัวกันขึ้น รวมไปถึงเซลล์ต่างๆที่ตายไปแล้วด้วย ทำให้เป็นก้อนสีเหลืองขึ้นมา ทำให้มีการมองเห็นที่ไม่เป็นปกติตามเดิม และที่จะทำให้ไม่มั่นใจในตัวเองมากเลยคือ กลิ่นปาก จนทำให้ไม่อยากที่จะพูดกับคนอื่น เนื่องจากว่ามีกลิ่นปากที่แรง หรืออาจจะมีต่อมทอนซิลที่บวมขึ้นมากได้ จนต้องรู้เท่าทันให้ได้ถึงอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกัน อาการและสาเหตุของ…