Tag: ต้อกระจก

ต้อกระจก

ต้อกระจก เป็นภาวะที่ดวงตาของผู้ป่วยนั้น มีเลนส์แก้วตาที่ไม่ชัดเจน อาจจะมีความขุ่นมัว ซึ่งเหล่านี้เป็นผลกระทบที่ทำให้ดวงตามองเห็นได้ไม่ปกติดังเดิม และยังทำให้เกิดการพร่ามัวของการมองเห็นอีกด้วย ถึงแม้ว่าโรคนี้ผู้ป่วยจะไม่ได้รับถึงความเจ็บป่วยแต่ก็ทำให้รู้สึกไม้ดีได้ เพราะอวัยวะที่สำคัญของมนุษย์ก็คือดวงตา โดยโรคนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในดวงตาทั้งสองข้าง ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะมีอายุที่ค่อนข้างมาก เพราะว่าอายุการใช้งานย่อมเสื่อมเป็นปกติ แต่ถึงอย่างไรก็ควรที่จะทำการรักษา หากไม่รีบรักษาอาจจะทำให้ตาบอดได้เลยทีเดียว อาการและสาเหตุของ ต้อกระจก ว่าด้วยลักษณะอาการที่เกิดขึ้นนั้นผู้ป่วยจะสามารถรับรู้ได้ด้วยตนเองคือ…