Tag: ต่อมน้ำลายอักเสบ

ภาวะต่อมน้ำลายอักเสบ

ภาวะต่อมน้ำลายอักเสบ เป็นภาวะที่เราต้องรู้เท่าทันถึงในเรื่องของอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันที่ถูกต้อง เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง จะไม่เกิดปัญหาที่ตามมาในภายหลัง ในปัจจุบันนี้เราจะพบว่าคนไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคนี้เป็นจำนวนมาก ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น ทางการแพทย์จึงกล่าวได้ว่าเป็นการที่ต่อมน้ำลายของเรานั้น มีการอักเสบขึ้น อาจจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งก็เป็นได้ หรืออาจจะเป็นทั้งสองข้าง ทำให้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์ตามมา และเกิดขึ้นด้วยกันหลายสาเหตุ ทำให้ต้องได้รับการรักษา ไม่เช่นนั้นจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตามมา …