Tag: จอประสาทตา

จอประสาทตาเสื่อม

จอประสาทตาเสื่อม เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นการที่จอประสาทตา หรือในส่วนของเนื้อเยื่อบางๆที่เกิดขึ้นมา มีการแยกออกมาจากในพื้นที่ตำแหน่ง ทำให้เนื้อเยื่อในส่วนนี้เกิดการขาดออกซิเจนขึ้นมาได้รุนแรง จนทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นได้ โดยปกติแล้วในส่วนนี้จะหน้าที่ในการแปลงภาพ ให้เป็นสัญญาณภาพ แล้วทำหน้าที่รับคำสั่งไปที่สมอง ต้องได้รับการรักษาให้ทันเวลา  อาการและสาเหตุของ จอประสาทตาเสื่อม อาการที่เกิดขึ้น จะพบว่าตามัว…