Tag: กลุ่มอาการทูเร็ตต์

กลุ่มอาการทูเร็ตต์ หรือจะมีการเรียกอีกชื่อว่าเป็นโรคติกส์ นับว่าเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นมาในระบบประสาท ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์ขึ้นมา ที่พบได้บ่อยมากจะเป็นการที่กล้ามเนื้อเกิดการกระตุกอยู่บ่อยครั้ง มีการทำเสียงออกมา โดยที่ไม่สามารถจะควบคุมตนเองได้ มีการส่งเสียงออกมาจากลำคอโดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อน และยิ่งในอายุต่ำกว่า 18 ปี จะเกิดปัญหานี้ขึ้นมาบ่อยครั้ง  อาการและสาเหตุของ กลุ่มอาการทูเร็ตต์ อาการที่เกิดขึ้น จะเกิดจากการที่กล้ามเนื้อเกิดการกระตุกขึ้นมา…